Chinese French

A ram sam sam

A ram sam sam
A ram sam sam
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam
A ram sam sam
A ram sam sam
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam
A ra-vi A ra-vi
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam
A ra-vi A ra-vi
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam